Kategorie

Sposób wysyłki

      Paczkomaty InPost


   


           

     

Płatności

Regulamin Sklepu Internetowego PAWLAK-KSIĄŻKI

Właścicielem oraz administratorem systemu sprzedaży pawlak-ksiazki.pl jest: 


PAWLAK Łukasz Pawlaczyk, ul.  Drużynowa 20/1 61-483  Poznań, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem: 18157/2001/S, NIP: 782-201-89-23, REGON 634144981, zwany dalej: „Firmą”. 

§1 
INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

 1. Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony pawlak-ksiazki.pl w formie umożliwiającej jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Przed złożeniem zamówienia każdy Klient ma możliwość i obowiązek zapoznania się z pełną treścią Regulaminu, a poprzez prawidłowe zalogowanie do Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Publikacje i informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pełnią jedynie rolę informacji handlowej. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych publikacji, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl
 4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 5. Klient zobowiązany jest do nie podejmowania działań, które mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl, w szczególności do ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia na stronach internetowych Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 
 6. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 7. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego pawlak-ksiazki.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu. 
 8. Rozliczenia transakcji płatniczych przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/

§ 2 
KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PAWLAK-KSIĄŻKI

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl, jest nieodpłatna.  
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.  
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  
 5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres kontakt@pawlak-ksiazki.plwraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl. 
 6. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klient zostanie powiadomiony e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.  
 7. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres kontakt@pawlak-ksiazki.pl. Będą one rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
§ 3
 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 2. Ceny publikacji dostępnych w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy publikacji jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen publikacji znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, jak również wprowadzania w nich zmian.
 3. Podane ceny publikacji nie zawierają kosztów dostawy i podawane są w odniesieniu do jednego egzemplarza zamówionej publikacji. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Klient może składać zamówienia na publikacje dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.  
 5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i inne ustawowo dni wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 6. Zamówienia złożone po godzinie 16. (szesnastej) realizowane będą w następnym dniu roboczym.
 7. Firma zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z klientem w razie wątpliwości dotyczących złożonego przez niego zamówienia. Ponadto Firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, gdy Klient nie dokona zapłaty ustaloną formą w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy pawlak-ksiazki.pl
 8. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl (W przypadku podmiotów posiadających własną osobowość prawną konieczne jest również podanie imienia i nazwiska osoby – lub osób – upoważnionej do składnia zamówień)
b) wybrać publikację będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
c) wybrać sposób płatności oraz rodzaj przesyłki;
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;
(w wypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem);
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
f) kliknąć przycisk „Zamów”.
9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.  
10. Samo umieszczenie publikacji w Koszyku nie zobowiązuje do ich zakupu i pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Z poziomu Koszyka Klient może usunąć dodane publikacje lub zmienić liczbę zamawianych egzemplarzy.
11. W przypadku niedostępności towaru i braku możliwości realizacji zamówienia, Firma ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Firma dokona zwrotu należności za towar w ciągu 14 dni (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
§ 4 
WARUNKI PŁATNOŚCI ORAZ CZAS DOSTAWY

 1. W wypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Firmę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności;
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomaty InPost lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Płatność w momencie składania zamówienia – przedpłata:
a) Poczta Polska – paczka polecona priorytetowa: 11,00 zł.;
b) InPost: 9,00 zł.;
c) Kurier FEDEX: 14,00 zł.
2. Koszt przesyłki nie będzie uwzględniony w następujących przypadkach:
a) PLACÓWKI OŚWIATOWE (Przedszkola, Szkoły, Biblioteki Publiczne, itp.) oraz RADY RODZICÓW na terenie Wielkopolski (zgodnie z obowiązującym w Firmie terminarzem dostaw) - BEZPŁATNIE.
b) KLIENCI INDYWIDUALNI – przy zamówieniu powyżej 90 zł.
c) PLACÓWKI OŚWIATOWE oraz RADY RODZICÓW (pozostałe) - przy zamówieniu powyżej 100 zł.
d) URZĘDY MIAST I GMIN, INSTYTUCJE - przy zamówieniu powyżej 150 zł.
e) KSIĘGARNIE I HURTOWNIE - przy zamówieniu powyżej 500 zł. (Warunki ustalane indywidualnie dla zakupów o charakterze hurtowym).

3. Pełen dostęp do cen oraz możliwość realizacji zamówień hurtowych możliwa jest tylko dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą o tym charakterze.

4. Klientom stale współpracującym oferujemy system rabatowy ustalany indywidualnie dla każdego Klienta. Wysokość rabatów oraz terminy płatności wynikają z odrębnych postanowień w formie umów.

5. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

6. Klient ma obowiązek poinformować Firmę o planowanej nieobecności uniemożliwiającej odbiór przesyłki w wyznaczonym terminie. W przypadku zwrotu przesyłki z powodu nieodebrania zamówionej publikacji, koszt ewentualnej ponownej wysyłki ponosi Klient.

7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

8. Maksymalny czas realizacji zamówienia do chwili wysyłki do Klienta wynosi 7 dni. Do tego okresu należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez dostawców zewnętrznych.

§ 5
 REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem sprzedaży lub fakturą VAT na życzenie Klienta.
 2. Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl oraz realizacji zamówień. Klientowi przysługuje także prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonej publikacji:
a) wad fabrycznych;
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu;
c) niezgodności publikacji  z zawartą w zamówieniu.
3. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. Warunkiem koniecznym, aby Firma rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Firmy i opisem reklamacji.
5. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy publikacja uszkodzona jest mechanicznie z przyczyn pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić , czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia w transporcie.
6. W wypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
8. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.
9. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:  
a) kontaktując się poprzez reklamacje@pawlak-ksiazki.pl; 
b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl. 
10. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl
w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. 
11. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niezmienionym. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Firma zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność.  
12. Klient, który odstąpił od umowy, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części w terminie 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia, a produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu.
13. Firma dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane umieszczanych w Sklepie internetowym pawlak-ksiazki.pl publikacji były zgodne z rzeczywistością. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędnie podane parametry i właściwości publikacji lub nagłą ich zmianę przez Wydawców.
14. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.   
15. W wypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego,  zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Firmy. 
16. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

§ 6
 
OKAZJE

 1. Na stronach Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl mogą znajdować się informacje o okazjach. Są to publikacje wydawnicze w atrakcyjnych cenach – dotyczy zarówno pojedynczych egzemplarzy, jak i serii lub pakietów.
 2. Sklep Internetowy pawlak-ksiazki.pl prowadzi także sprzedaż publikacji uszkodzonych mechanicznie pochodzących ze zwrotów – zawsze w niższych cenach i z odpowiednią informacją umieszczoną w opisie, zawierające dokładną charakterystykę wad.
 3. Do sprzedaży okazyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba publikacji. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów publikacji okazyjnych.
 4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 5. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 6. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
 7. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Firma poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 8. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.  
 9. W wypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie. 

§ 7 
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep Internetowy pawlak-ksiazki.pl można odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl i oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl.  
 3. Firma zobowiązuje się (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)) do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należytą ochronę bazy danych osobowych uzyskanych od Klientów, w szczególności do: 
a) zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem lub skopiowaniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
b) przetwarzania danych wyłącznie poprzez osoby posiadające odpowiednie upoważnienie, które zostaną zapoznane z treścią przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
c) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy, w tym także po ustaniu zatrudnienia lub współpracy. 
4. Dla uniknięcia wątpliwości Firma potwierdza, iż otrzymane dane osobowe Klientów wykorzysta jedynie w celu realizacji i obsługi zamówień.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Firmę zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta, Firma jest uprawnione do uniemożliwienia dostępu do wskazanych danych. W celu uniknięcia wątpliwości Firma podkreśla, iż nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, których treść posiada charakter bezprawny. 
6. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów Firmy. 
7. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT / paragonu sprzedaży. 
8. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 8 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.  
9. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
10. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.  
11. Firma nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach przez nich dokonywanych.
12. Firma zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym pawlak-ksiazki.pl. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl poświęconej Polityce Prywatności.
 
§8 
NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w opcji Newsletter. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Firmę w swoim imieniu.  
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce Newsletter lub za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres pawlak@pawlak-ksiazki.pl.

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Firma dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl były na najwyższym poziomie i zastrzega sobie prawo do przejściowych utrudnień w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl ze względu na prace konserwacyjne lub związane z jego modyfikacją czy rozbudową.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikłe w awarii  lub obniżenia sprawności łączy internetowych oraz innych niedogodności technicznych, mających wpływ na realizację i wykonanie zamówienia.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.  
 5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl ani za jakiekolwiek skutki z tego wynikłe;
b) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała;
c) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Klienta, w szczególności włamania i wirusy komputerowe;
d) ewentualne szkody, które mogłyby wyniknąć z korzystania z publikacji zakupionych w Sklepie Internetowym pawlak-ksiazki.pl. Dotyczy to także szkód osobistych oraz szkód spowodowanych w urządzeniach do ich odtwarzania.
6. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 5 regulaminu.  
7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).   
8. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).   
9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy pawlak-ksiazki.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.  
10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli jednak takie rozwiązanie nie będzie możliwe lub okaże się niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.  
11. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych
lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.  
12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2014 roku.
13. Opinie i pytania dotyczące pracy i działania Sklepu Internetowego pawlak-ksiazki.pl można przesyłać na adres: biuro@pawlak-ksiazki.pl.